Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art.1 : De prijsaanbiedingen zijn slechts geldig, indien ze binnen de 15 dagen te rekenen vanaf hun verzending (postdatum) of vanaf de afgifte (datum document) worden aangenomen. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper de algemene voorwaarden van de NV Bockaert en Thienpont en doet hij expliciet afstand van zijn eventuele eigen voorwaarden, zelfs als deze vermeld zijn op zijn bestelbon of opgeven zijn te zijn gedaan onder zijn eigen voorwaarden.

Art.2 : De teveel bestelde materialen worden principieel niet teruggenomen. Indien de verkoper hiervan afwijkt, waartoe hij nooit kan verplicht worden, zijn de kosten van vervoer steeds ten laste van de klant.

Art. 3 : De materialen worden aanvaard op het ogenblik van de levering. Elke opmerking welke later geformuleerd wordt dient als laattijdig aanzien te worden. Alle risico's na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

Art. 4 : Gebeurlijke klachten moeten binnen de 48 uur per aangetekend schrijven gebeuren, wat niets afdoet van art. 3, zodat op de leveringsbon eventuele opmerkingen omtrent de geleverde goederen reeds dienen vermeld, zoniet deze als laattijdig worden aanzien. De klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven bevestigd.

Art. 5 : Behoudens andere schriftelijke overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn de facturen betaalbaar contant te Aalter.

Art. 6 : Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege een intrest op van 7,5 % per jaar, zonder dat hiervoor enige verwittiging nodig is. Ingeval van ongewettigd uitblijven der betaling na een meer dan acht dagen zonder gevolg gebleven aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % schadebeding overeenkomstig art. 1226 B.W.

Art. 7 : Indien de verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd is aan de koper/klant zal deze laatste, na compensatie van vorderingen /tegoeden, recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen zoals hiervoor omschreven en dit onder dezelfde voorwaarden.

Art. 8 : Wij houden ons het recht voor de werken of goederen te factureren naargelang de uitvoering of leveringen zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

Art. 9 : Elke officiële wijziging inzake lonen of prijzen die onze kostprijs beïnvloed, wettigt een herziening der voorwaarden zelfs indien deze reeds in uitvoering zijn.

Art. 10 : Voor alle geschillen is het Vredegerecht te Zomergem of de rechtbanken te Gent bevoegd. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken. Wij behouden ons echter het recht om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

Art. 11 : De aangerekende verpakking zoals paletten, worden slechts terugbetaald indien deze ons franco en in goede staat terugbezorgd worden ten maatschappelijke zetel.

Art. 12 : Ingeval de koper zich niet aan de verplichtingen houdt en o.m. niet op de aangegeven vervaldag betaalt, behouden wij ons het recht voor zonder aanmaning het werk stil te leggen of de zaak op te zeggen, dit door eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief of door persoonlijke mededeling. De geleverde waren die onbetaald zijn, blijven onze eigendom of wanneer deze reeds onroerend geworden zijn, geven recht en dit bij prioriteit op de betaling ervan. NV Bockaert en Thienpont behoudt zich het recht voor de onbetaalde goederen terug op te halen zonder voorafgaandelijke verwittiging bij openstaande vervallen facturen. Iedere maal dat de werken om een bepaalde reden dienen stilgelegd (stakingen, noodweer, ongeval, niet volgen der werken van een door de opdrachtgever aangestelde andere aannemer, enz.) zal de toegestane termijn van levering of uitvoering automatisch minstens met 8 dagen verlengd worden, indien nodig voor onze organisatie zelfs langer, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is voor de koper-bouwheer. De niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

Art. 13 : Indien een overeenkomst door de koper verbroken wordt, heeft de verkoper de keus tussen het toch gedwongen nastreven der uitvoering ervan, als het aanvaarden van de annulatie. In dit laatste geval wordt een forfaitaire schade van 30 % overeengekomen.

Art. 14 : De aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen zijn nooit volstrekt bindend, doch zullen door ons in de mate van het mogelijke in acht genomen worden. Ze zijn dus enkel ten titel van inlichting gegeven. Een vertraging kan dus in geen geval de ontbinding van de overeenkomst verrechtvaardigen, noch aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of het vervangen door een andere, welke oorzaak ook moge ingeroepen worden.

De bijkomende werkzaamheden die gevraagd worden, kunnen door ons aangenomen worden, doch dan onder het beding van uurloon dat van kracht is op het ogenblik van de werkzaamheden.

Art. 15 : Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bouwheer of hoofdaannemer geen bedragen tot waarborg mag eisen, welke dienen te blijven open staan.

Art. 16 : Bij faling van een medecontractant of procedure gerechtelijke reorganisatie door deze of collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen door deze, brengt dit automatisch de ontbinding mede van het afgesloten contract na een aangetekende brief of mail of fax verstuurd door de NV Bockaert en Thienpont aan de curator of in geval van gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen aan de medecontractant, zonder dat de curator of medecontractant enige schadevergoeding kan eisen. Wij laten dan onmiddellijk op kosten der medecontractant een tegensprekelijke staat van werk en/of levering opstellen. Wij behouden ons het recht voor een vordering tot schadevergoeding in te stellen wegens de door ons geleden schade en tevens deze te compenseren met nog openstaande bedragen. NV Bockaert en Thienpont behoudt zich het recht voor de onbetaalde goederen terug op te halen zonder voorafgaandelijke verwittiging bij openstaande vervallen facturen.