Algemene voorwaarden

Artikel 1. De prijsaanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, zonder BTW en slechts geldig, indien ze binnen de 15 dagen te rekenen vanaf hun verzending (postdatum) of vanaf de afgifte (datum document) worden aangenomen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper de algemene voorwaarden van NV Bockaert en Thienpont (hierna afgekort als Botha genoemd) en doet hij expliciet afstand van zijn eventuele eigen voorwaarden, zelfs als deze vermeld zijn op zijn bestelbon of op zijn prijsaanvraag en zelfs als opgegeven is dat deze prijzen dienen aangegeven aan zijn voorwaarden.

Artikel 2. Retourbeleid: Voor terugname van bouwmaterialen komen enkel courante stockartikelen in aanmerking. Hieronder vallen niet de goederen die op vraag van de klant speciaal dienen besteld te worden en die niet behoren tot de stock die de verkoper onder zich houdt. Geleverde materialen worden in principe nooit teruggenomen. Wanneer de verkoper in bepaalde uitzonderlijke gevallen erin toestemt geleverde materialen terug te nemen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking nog ongeopend en ongeschonden is. Alleen volledige paletten van stenen, pannen en volledige dozen van vloer- en muurtegels komen in aanmerking. De terugbetaling geschiedt tegen 75% van de oorspronkelijke gefactureerde waren. De kosten van terugname worden aangerekend. Na 3 maand te rekenen vanaf de datum van facturatie worden geen goederen meer teruggenomen.

Artikel 3. De klant dient te zorgen voor een goed toegankelijke plaats voor levering of voor de uitvoering van werken. Indien de klant verzoekt de materialen zo dicht mogelijk te lossen, gebeurt dit op verantwoordelijkheid van de klant welke aansprakelijk is voor beschadigingen, eventuele depannage kosten, tijdverlies enz. De materialen worden aanvaard op het ogenblik van de levering. Elke opmerking welke later geformuleerd wordt dient als laattijdig aanzien te worden. Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn. Verpakkingen kunnen geen reden zijn om deze gebreken als onzichtbaar te aanzien. De verwerking van materialen geldt altijd als aanvaard, zowel van zichtbare als onzichtbare gebreken. Indien het geleverd product behept is met een verborgen gebrek, moet de koper de verkoper dit gebrek onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek per aangetekend schrijven ter kennis brengen aan Botha op straffe van verval van recht

Artikel 4. Gebeurlijke klachten moeten binnen de 48 uur per aangetekend schrijven gebeuren, wat niets afdoet van Art.3 zodat op de leveringsbon eventuele zichtbare opmerkingen omtrent de geleverde goederen reeds dienen vermeld, zo niet deze als laattijdig worden aanzien. De klachten dienen binnen de 48 u per omstandig aangetekend schrijven bevestigd. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven of getoond. Afwijkingen qua structuren, afmetingen enz. kunnen geen aanleiding geven tot klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen ter zake aanvaard wordt. Ditzelfde geldt voor verschillen in verschillende leveringen. Alle materialen zijn over het algemeen van licht naar zwaar genuanceerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk alle stenen of tegels, plinten of pannen enz. van verschillende paletten door elkaar te mengen bij het verwerken. Bij verschillende leveringen en zelfs binnen één en dezelfde levering, is een verschil in tint of nuancering niet te vermijden. In geval van gegronde klachten heeft Botha het recht om ofwel herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren ofwel het goed te vervangen door een soortgelijk goed. Wanneer een klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het een gedeeltelijke betaling betreft, dan is Botha gerechtigd om prestaties op te schorten tot de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant.

Artikel 5. Behoudens andere schriftelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn de facturen betaalbaar contant te Aalter.

Artikel 6. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege een intrest op van 8% per jaar, zonder dat hiervoor enige verwittiging nodig is. Ingeval van ongewettigd uitblijven der betaling na meer dan acht dagen zonder gevolg gebleven aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% schadevergoeding overeenkomstig Art.1226 BW. De laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen waarvoor een betalingstermijn verleend was ineens opeisbaar zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 7. Indien de verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd is aan de koper/klant zal deze laatste, na compensatie van vorderingen /tegoeden, recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen zoals hiervoor omschreven en dit onder dezelfde voorwaarden. Hetzelfde geldt bij een gerechtelijke ontbinding ten nadele van Botha.

Artikel 8. Wij houden ons het recht voor de werken of goederen te factureren naargelang de uitvoering of leveringen zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

Artikel 9. Elke officiële wijziging inzake lonen of prijzen die onze kostprijs beïnvloed, wettigt een herziening der voorwaarden zelfs indien deze reeds in uitvoering zijn.

Artikel 10. Voor alle geschillen is het Vredegerecht te Deinze of de rechtbanken te Gent bevoegd. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken. Wij behouden ons echter het recht om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

Artikel 11. Retourpaletten worden slechts teruggenomen tot maximaal 6 maanden na levering en facturatie. Ofwel worden deze door de klant in goede staat teruggebracht ten maatschappelijke zetel van Botha, ofwel worden deze indien het om minstens 10 paletten gaat, opgehaald tegen een vergoeding afhankelijk van de regio waarvan het bedrag terug te vinden is op de website.

Artikel 12. Ingeval de koper zich niet aan de verplichtingen houdt en o.m. niet op de aangegeven vervaldag betaalt, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning het werk stil te leggen of de zaak op te zeggen of de leveringen te staken dit door eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief of door persoonlijke mededeling. De geleverde waren die onbetaald zijn, blijven onze eigendom of wanneer deze reeds onroerend geworden zijn geven recht en dit bij prioriteit op de betaling ervan. Botha behoudt zich het recht de onbetaalde goederen terug op te halen zonder voorafgaandelijke verwittiging bij openstaande vervallen facturen. Iedere maal dat de werken om een bepaalde reden dienen stilgelegd (stakingen, noodweer, ongeval, niet volgen der werken van een door de opdrachtgever aangestelde andere aannemer, niet tijdig leveren door fabrikant of leverancier van Botha enz.) zal de toegestane termijn van levering of uitvoering automatisch minstens met 8 dagen verlengd worden, indien nodig voor onze organisatie zelfs langer, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is voor de koper-bouwheer. De niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Indien een overeenkomst door de koper verbroken wordt of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van een klacht heeft Botha de keuze tussen het toch gedwongen nastreven der uitvoering ervan, als het aanvaarden van de annulatie. In dit laatste geval wordt een forfaitaire schade van 25% overeengekomen.

Artikel 14. De aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen zijn nooit volstrekt bindend, doch zullen door ons in de mate van het mogelijke in acht genomen worden. Ze zijn dus enkel ten titel van inlichting gegeven. Een vertraging kan dus in geen geval de ontbinding van de overeenkomst verrechtvaardigen, noch aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of het vervangen door een andere, welke oorzaak ook moge ingeroepen worden. Een leverings- en uitvoeringstermijn wordt steeds verlengd indien de leverancier niet tijdig materialen aan Botha levert, dit met een zelfde termijn. De bijkomende werkzaamheden of leveringen die gevraagd worden, kunnen door ons aangenomen worden, doch dan onder het beding van uurloon dat van kracht is op het ogenblik van de werkzaamheden en aan de prijzen alsdan geldig.

Artikel 15. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bouwheer of hoofdaannemer geen bedragen tot waarborg mag eisen, welke dienen te blijven open staan.

Artikel 16. Bij faling van een medecontractant of bij toepassing door de klant op de wet op de continuïteit van ondernemingen of bij aanvraag van collectieve schuldenregeling of bij kennelijk onvermogen bij de klant, brengt dit automatisch de ontbinding mede van het afgesloten contract na een aangetekende brief of mail verstuurd door Botha aan de curator of in geval van gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen aan de medecontractant, zonder dat de curator of medecontractant enige schadevergoeding kan eisen. Wij laten dan onmiddellijk op kosten der medecontractant een tegensprekelijke staat van werken of levering opstellen. Wij behouden ons het recht voor een vordering tot schadevergoeding in te stellen wegens de door ons geleden schade en tevens deze te compenseren met nog openstaande bedragen. Botha behoudt zich het recht de onbetaalde goederen terug op te halen zonder voorafgaandelijke verwittiging bij openstaande vervallen facturen.

Artikel 17. Privacy: Botha en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst (-en) de verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is. Botha heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen. Kennisname van deze voorwaarden impliceert de kennisname van de privacyverklaring waar naar hierin verwezen wordt.

Artikel 18. De bepalingen van huidige voorwaarden of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen Botha en de klant, die door nietigheid zijn aangetast of ongeldig zijn blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De desbetreffende nietige of ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling of een deel van een bepaling wordt vervangen door een interpretatie die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van de partijen.